TRIUKŠMO MATAVIMAI PRAMONĖS OBJEKTUOSE


Galimi triukšmo šaltiniai:

 • gamyklos, fabrikai
 • statybų įrenginiai
 • krovimo įrenginiai
 • pavienės linijos ir įrenginiai
 • ventiliacijos ir šildymo sistemos
 • įvairūs technologiniai procesai
 • kiti...

Daugiau kaip 5 proc. pasaulio gyventojų (466 mln. žmonių) turi klausos sutrikimų - 432 mln. suaugusiųjų ir 34 mln. vaikų. Apskaičiuota, kad iki 2050 m. daugiau nei 900 mln. žmonių (vienas iš dešimties) dėl triukšmingos aplinkos gali prarasti klausą. Pasaulyje apie 1,1 milijardui jaunų žmonių (nuo 12 iki 35 metų amžiaus) gresia klausos praradimas dėl triukšmo poveikio poilsio ir pramogų vietose. Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertai nustatė, kad pasaulyje yra apie 360 mln. žmonių, kurie turi vidutinio ar didelio sunkumo klausos praradimą, sukeltą įvairių priežasčių, tarp šių priežasčių minimas ir triukšmas. Jų teigimu, pusės visų klausos praradimo atvejų galima išvengti. Dėl nesprendžiamų problemų, susijusių su klausos praradimu, pasaulyje patiriama 750 milijardų dolerių nuostolių, kuriuos sudaro sveikatos sistemos išlaidos, socialinės išlaidos ir darbingumo praradimo išlaidos. Jau nekalbant apie diskomfortą ir kitas problemas, su kuriomis susiduria tokių problemų turintis žmogus.

Triukšmo šaltinių valdytojams nustatytos šios teisės ir pareigos:

 • planuojantys savo ūkinėje veikloje naudoti stacionarius triukšmo šaltinius - privalo įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlikti triukšmo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimą
 • planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse - privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti savivaldybės institucijoms informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones
 • privalo laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių, inžinerinių statinių ir sistemų, vykdomos ūkinės veiklos ir jos lemiamo triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių
 • veikiantys ar vykdantys ūkinę veiklą savivaldybės tarybos patvirtintose triukšmo prevencijos zonose:
 • per 30 dienų nuo šių zonų patvirtinimo privalo pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai derinti triukšmo prevencijos veiksmų planus
 • privalo kasmet pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai triukšmo prevencijos veiksmų planų įgyvendinimo ataskaitas.


Pagal LST ISO 1996-1:2017, LST ISO 1996-2:2017 ir LST EN ISO/IEC 17025

 • atliekame viso objekto, cecho, linijos, įrangos keliamo triukšmo matavimus
 • įvertiname matavimų paklaidas (neapibrėžtį)
 • suskaičiuojame ir pristatome matavimų rezultatus ir paklaidas (neapibrėžtis)
 • teikiame atitikties pareiškimus
 • teikiame aiškinimus ir nuomones

Matuojame:

 • ekvivalentinį garso slėgio lygįLAeqT
 • liekamąjį garso slėgio lygį LAresid
 • pakoreguotą (perskaičiuojame) ekvivalentinį garso slėgio lygįLAeqTcorr
 • maksimalų garso slėgio lygįLAFmax