GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO TRIUKŠMO MATAVIMAI

Galimi triukšmo šaltiniai:

 • keleiviniai traukiniai
 • krovininiai (prekiniai) traukiniai

Remiantis valstybių narių ataskaitomis, kurias sukaupė Europos aplinkos agentūra (EAA), geležinkelių transporto keliamo triukšmo poveikį dienomis patiria maždaug 12 mln. ES gyventojų (daugiau kaip 55 dB(A) triukšmingumas), o naktimis - maždaug 9 mln. gyventojų (daugiau kaip 50 dB(A) triukšmingumas). Greičiausiai, tikrieji skaičiai neabejotinai didesni, nes EAA Europos triukšmo žemėlapių sudarymo iniciatyvoje atsižvelgiama tik į daugiau kaip 250 000 gyventojų turinčių aglomeracijų padėtį ir vertinamos pagrindinės geležinkelių linijos, kuriomis per metus važiuoja daugiau kaip 60 000 traukinių. Didžiausia geležinkelių transporto keliamo triukšmo problema yra Vidurio Europoje, kur gyvena didžioji dalis triukšmo poveikį patiriančių gyventojų, šioje dalyje geležinkelių transporto priemonių yra daugiausia.

Geležinkelio triukšmą daugiausia sukelia prekiniai traukiniai ir iš senesnių vagonų sudaryti sąstatai arba traukiniai su seno modelio varikliais. Didesnis riedmenų keliamas triukšmas kyla dėl prastai prižiūrimų geležinkelių transporto priemonių ir traukinių, riedančių prastai prižiūrima infrastruktūra. Aerodinaminis triukšmas ypač aktualus greitųjų traukinių linijose. Daugeliu atvejų jose montuojamos triukšmo ribojimo priemonės, pvz., triukšmo užtvarai. Jie sumažina riedmenų triukšmo poveikį, bet paprastai yra per žemi, kad nors kiek slopintų nuo pantografo kylantį triukšmą. Variklio triukšmas aktualiausias esant mažesniam greičiui, maždaug iki 30 km/h, riedmenų triukšmas - kai greitis daugiau kaip 30 km/h, o aerodinaminis triukšmas vyrauja esant didesniam nei 200 km/h greičiui. Svarbiausias triukšmo šaltinis yra riedmenų triukšmas, jis būdingas visų tipų traukiniams.

Geležinkelio keliamam triukšmui mažinti gali būti naudojamos pasyviosios priemonės, naudojamos triukšmo vietoje, ir aktyviosios priemonės - triukšmo šaltinyje. Dažniausiai naudojamos šios pasyviosios priemonės geležinkelio keliamo triukšmo poveikiui sumažinti - nuo triukšmo saugančios sienos ir triukšmą izoliuojantys langai. 

Pagal LST ISO 1996-1:2017, LST ISO 1996-2:2017 ir LST EN ISO/IEC 17025

 • atliekame transporto srautų analizę pagal kategorijas
 • atliekame matavimus
 • įvertiname matavimų paklaidas (neapibrėžtį)
 • parenkame ir pristatome matavimų rezultatus ir paklaidas (neapibrėžtis)
 • teikiame atitikties pareiškimus
 • teikiame aiškinimus ir nuomones

Matuojame:

 • ekvivalentinį garso slėgio lygįLAeqT
 • liekamąjį garso slėgio lygį LAresid
 • pakoreguotą (perskaičiuojame) ekvivalentinį garso slėgio lygįLAeqTcorr
 • maksimalų garso slėgio lygįLAFmax